Privacy Policy
Integritetspolicy

(Svensk version längre ner på sidan)

Processing of personal data in accordance with the Data Protection Regulation (GDPR).

Bako Group AB is responsible for personal data for the personal data we receive in connection with assignments or which are otherwise processed when the assignment is prepared or administered. We may also supplement the personal data by collecting information from both private and public registers. You are not obliged to provide personal information to us, but without this happening, we can not undertake an assignment because we can not carry out the necessary non-compliance and money laundering control.

We process the information to carry out mandatory non-compliance and (where applicable) money laundering checks, perform and administer the assignment, to safeguard your interests, for accounting and invoicing purposes. This information is processed on the following basis:

Article 6 (1) (b) of the Data Protection Regulation - The processing is necessary to fulfill an agreement to which the data subject is a party or to take action at the request of the data subject before such an agreement is concluded.

Article 6 (1) (c) of the Data Protection Regulation - The processing is necessary in order to fulfill a legal obligation incumbent on the controller (eg accounting obligation).

Article 6 (1) (c) of the Data Protection Regulation - The processing is necessary for the performance of a task of public interest or as part of the exercise of authority by the controller. (eg for assignments as a public defender, plaintiff's counsel, etc.)

If none of these grounds is applicable, processing may take place by consent in accordance with Article 6 (1) (a) of the Data Protection Regulation.

The information can also be used for business and method development, market analysis, statistics and risk management. The information processed for the purpose of developing and analyzing the business is processed on the basis of our legitimate interest in developing the business and communicating with our contacts.

Personal data may, where applicable, be transferred between the subsidiaries' offices for the purpose of performing non-compliance and money laundering checks, for information and knowledge exchange and resource allocation. We will not disclose personal data to third parties except in cases where 1. it has been specifically agreed between us and you, 2. when it is necessary within the framework of a specific assignment to safeguard your rights, 3. if it is necessary for that we must fulfill a statutory obligation or comply with government decisions or court decisions, or 4. in the event that we hire outside service providers who perform assignments on our behalf. The information may be disclosed to courts, authorities, counterparties and counterparty agents if necessary to safeguard your rights.

The personal data is stored for a period of ten years from the date of completion of the case, or the longer period required by the nature of the case. Information that is processed for the purpose of developing, analyzing and marketing our business is saved for a period of seven years after the last contact.

You have the right to request information from us free of charge about the use of the personal data that concerns you. We will, at your request or on your own initiative, correct or delete information that is incorrect or restrict the processing of such information. You also have the right to access your personal data in a machine-readable format (or, if technically possible, to have the data transferred to a third party that you instruct). If you are dissatisfied with our treatment, you can submit a complaint to a supervisory authority, which in Sweden is Datainspektionen (www.datainspektionen.se). You can also turn to a supervisory authority in the country where you live or work.

Bako Group AB's CEO Kevin Bess is responsible for our personal data management.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Bako Group AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom att inhämta information från såväl privata som offentliga register. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatoriska jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisning- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på följande grundval:

Artikel 6.1 b, dataskyddsförordningen - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Artikel 6.1 c, dataskyddsförordningen - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (t.ex. bokföringsskyldighet).

Artikel 6.1 c, dataskyddsförordningen - Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. (t.ex. vid uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde etc.)

Om ingen av dessa grunder är tillämpliga kan behandling ske genom samtycke enligt artikel 6.1 a, dataskyddsförordningen.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan i förekommande fall komma att överföras mellan dotterbolagens kontor i syfte att utföra jävs- och penningtvättskontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då 1. det särskilt överenskommits mellan oss och dig, 2. då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, 3. om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller 4. för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallats av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet sparas under en tid om sju år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se) Du kan också vända dig till tillsynsmyndighet i det land där du bor eller arbetar.

Bako Group AB:s verkställande direktör Kevin Bess är ansvarig för vår personuppgiftshantering.